Postcard to Oliver Pilkington


Postcard to Oliver Pilkington during the war

06/10/1916

Postcard to Oliver Pilkington during the war